Hotel MAXIM

HOTEL | UBYTOVANIE | GASTRONÓMIA | KONFERENCIE | KONTAKT
 logo hotel maxim hotel maxim
Akcie a pobytove baliky - Hotel MAXIM - Svätý JurAkcie a pobytove baliky - Hotel MAXIM - Svätý Jur

Svätý Jur

 
CENNÍK UBYTOVANIA
CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV
HUSACIE A KAČACIE HODY
NÁPOJOVÝ LÍSTOK
VÍNNA KARTA
hotel ring
slovakia ring
hotel janosik
trencianske kupele
trencianske kupele

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 GDPR ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov: spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, Svätý Jur 900 21, IČO: 35797118 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov je možné kontaktovať:

 • písomne na adrese: MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, Svätý Jur 900 21 elektronicky na adrese: osobneudaje@hoteljanosik.sk / osobneudaje@hotelmaxim.sk
 • osobne na recepcii hotela.

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä osoba vstupujúca s prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, kontaktná a/alebo splnomocnená osoba vystupujúca v mene zmluvnej strany uzatvárajúcej zmluvu s prevádzkovateľom, osoba využívajúca služby poskytované prevádzkovateľom, osoba pohybujúca sa v monitorovanom priestore atď. (ďalej len „dotknutá osoba“). V prípade, ak údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľovi poskytuje iná osoba (alebo napr. zmluvná strana), je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky prevádzkovateľa do 3 pracovných dní vedieť preukázať.

PREČO PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

1. na účely uzatvorenia zmluvno-záväzkového vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom predovšetkým v rozsahu kontaktných údajov, identifikačných údajov, údajoch o platbách a ďalších špecifických údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím požadovaných osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku, prevádzkovateľom rezervačných systémov
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. V prípade, ak sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu alebo podkladu sú údaje uchovávané po dobu 10 rokov od nasledujúceho roka po ukončení zmluvno-záväzkového vzťahu a uhradenia všetkých záväzkov zmluvných strán.


2. na účely komunikácie v súvislosti s uzatváraním zmluvno-záväzkových vzťahov medzi zmluvnou stranou, ktorá nie je dotknutou osobou a prevádzkovateľom predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov a kontaktných údajov a ďalších špecifických údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a/alebo zmluvnej strany (napr. komunikácia s kontaktnými, poverenými a oprávnenými osobami zmluvnej strany prípadne osobami splnomocnenými zmluvnou stranou a to na účely zavádzania predzmluvných vzťahov, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií, plnenia predmetu zmluvy alebo záväzku, vymáhania vzniknutej pohľadávky a pod.).

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku,
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú spracúvané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. V prípade, ak sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu alebo podkladu sú údaje uchovávané po dobu 10 rokov od nasledujúceho roka po ukončení zmluvno-záväzkového vzťahu a uhradenia všetkých záväzkov zmluvných strán.


3. na účely vedenia evidencie a oznamovania pobytu obyvateľov SR a spracúvania hlásení a oznámení.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 500/2004 Z. z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku, a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb ubytovania.


4. na účely vedenia evidencie a oznamovania pobytu cudzincov a vystavovania súvisiacich potvrdení, hlásení a oznámení. Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku, a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb ubytovania.


5. na účely výberu daní za ubytovanie v súlade so Všeobecným záväzný nariadením mesta HOTEL MAXIM: Svätý Jur, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozsah spracúvaných údajov stanovuje § 7 uvedené všeobecne záväzného nariadenie mesta.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a/alebo dotknutej osoby (predovšetkým za účelom plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z cit. všeobecne záväzného nariadenia, evidencie ubytovaných vo forme prílohy ku knihe ubytovaných a preukázania správnosti výberu dane z ubytovania). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné dotknutej osobe daň vypočítať a vybrať od nej predmetnú daň, čo bude mať za následok, že dotknutá osoba bude musieť osobne oznámiť mestu povinnosť úhrady dane.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • mesta HOTEL MAXIM: Svätý Jur, ktorý je správcom dane
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 10 rokov od výberu dane.


6. na účely vykonávania monitorovania verejných a neverejných priestorov

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a/alebo osoby spočívajúcich v zabezpečení bezpečnosti a ochrany majetku a osôb.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť

Údaje sú uchovávané formou videonahrávky po dobu najviac 15 dní od dňa vyhotovenia záznamu, pokiaľ nie je záznam uchovávaný ako dôkaz. V tomto prípade je záznam uchovávaný počas lehoty nevyhnutnej na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa.


7. na účely zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb v súlade s GDPR a vedenia príslušnej evidencie

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplávajúcej z ustanovení GDPR. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov nevyhnutných na jej presnú identifikáciu v systémoch prevádzkovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie dotknutá osoba žiada). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné vybaviť žiadosť dotknutej osoby. Výpočet práv dotknutej osoby vyplývajúci z GDPR je uvedený v závere tejto informácie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Dozornému orgánu v rámci výkonu jeho činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (Úrad na ochranu osobných údajov SR),
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku,
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od uplatnenia práva dotknutou osobou.


8. na účely vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, vybavovania reklamácií, uchovávania dokumentácie a záznamov a na základe ostatných oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v schopnosti obhájiť právom chránené záujmy prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia),
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku,
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú uchovávané po dobu počas lehoty nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania vyplývajúcu predovšetkým z riešenia predmetnej situácie.AKÉ OSOBITNÉ SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE PREVÁDZKOVATEĽ VYKONÁVA?

 • automatizované individuálne rozhodovanie s profilovaním dotknutej osoby: nevykonáva sa.
 • zverejňovanie osobných údajov dotknutej osoby: nevykonáva sa.
 • cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ a EHP): nevykonáva sa.

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať k nim prístup;
 • požiadať o opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území SR je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava
 • podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. (viď kontaktné údaje zodpovednej osoby v úvode tejto informácie).

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 1.6.2019

INFORMÁCIA
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVPROSTREDNÍCTVOM PLATFORIEM SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

Spoločnosť MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, Svätý Jur 900 21, IČO: 35797118 (ďalej len „MAXIM 2001“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou MAXIM 2001 prostredníctvom platforiem sociálnych médií:

FACEBOOK: www.facebook.com
INSTAGRAM: www.instagram.com
YOUTUBE: www.youtube.com

S prihliadnutím na služby poskytované spoločnosťou MAXIM 2001 sú stránky a mediálne kanály prevádzkované v rámci príslušnej platformy sociálnych médií určené výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, ak to funkcionalita platformy sociálnych médií umožňuje, je aj prístup na konkrétnu stránku a/alebo mediálny kanál umožnený len registrovaným osobám starším ako 18 rokov.


ZODPOVEDNÁ OSOBA POVERENÁ VÝKONOM DOHĽADU NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spoločnosť MAXIM 2001 má v súlade s čl. 37 Nariadenia poverenú zodpovednú osobu, ktorú je . možné kontaktovať v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

 • elektronicky na adrese: osobneudaje@hotelmaxim.sk alebo osobneudaje@hoteljanosik.sk
 • písomne na adrese: MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, Svätý Jur 900 21


AKÝCH KATEGÓRIÍ DOTKNUTÝCH OSÔB SA SPRACÚVANIE TÝKA?

Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť MAXIM 2001 spracúva prostredníctvom platforiem sociálnych médií (ďalej len „dotknutá osoba“). Spravidla sa jedná o návštevníkov stránok / mediálnych kanálov ktoré zriadila a prevádzkuje spoločnosť MAXIM 2001 a to najmä:

 • osoby neregistrované v rámci príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré stránku navštívia (napr. na základe vyhľadávania prostredníctvom verejne dostupného vyhľadávacieho nástroja),
 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií FACEBOOK / INSTAGRAM, ktoré majú zriadený profil / účet, a ktoré stránku navštívia a slobodne vyjadria svoj záujem o odber informácií a noviniek (sledovanie stránky) alebo vyjadria svoj názor s obsahom stránky prostredníctvom tlačidla „Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“, prípadne prostredníctvom odporúčania stránky iným osobám,
 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií YOUTUBE, ktoré sú prihlásené prostredníctvom účtu služby poskytovanej spoločnosťou Google LLC a ktoré sa stanú na základe slobodného rozhodnutia odberateľmi obsahu mediálneho kanálu prostredníctvom tlačidla „Prihlásiť sa na odber“,

Dotknutými osobami môžu byť aj iné osoby, ktorých údaje zverejňuje dotknutá osoba uvedená vyššie počas svojho pôsobenia v rámci platformy sociálnej médií, ktoré spoločnosť MAXIM 2001 nevie vopred definovať. Dotknutá osoba, ktorá zverejňuje osobné údaje o inej osobe berie na vedomie, že môže tak vykonať len v súlade s Nariadením a platnými zásadami a podmienkami používania príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré zverejňujú ich prevádzkovatelia.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PREDMETOM SPRACÚVANIA?

Osobnými údajmi sú na účely tejto informácie akékoľvek informácie týkajúce dotknutej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby. Dotknuté osoby nie sú povinné na účely uvedené v tejto informácií spoločnosti MAXIM 2001 poskytovať svoje osobné údaje (ak to platforma sociálnych médií umožňuje). V rámci príslušných platforiem sociálnych médií môžu byť spoločnosťou MAXIM 2001 spracúvané predovšetkým nasledovné osobné údaje o registrovaných dotknutých osobách:FACEBOOK
 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie) a prezývka dotknutej osoby,
 • profilová a titulná fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bydlisku,
 • údaje o veku, rodnom meste a pohlaví dotknutej osoby,
 • informácie o vzťahu s inými fyzickými osobami, vrátane informácií o členoch rodiny,
 • informácie o navštevovanej škole (základná, stredná, vysoká) a informácie o zamestnaní (o práci),
 • informácie o jazykoch, ktoré dotknutá osoba označí, že nimi vie komunikovať,
 • informácie o životných udalostiach, ktoré dotknutá osoba uvedie,
 • miesta, kde sa dotknutá osoba vyskytovala a označila svoju prítomnosť na konkrétnom mieste,
 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), účasti na hlasovaniach, udalostiach a anketách atď. v rámci platformy sociálnych médií,


INSTAGRAM
 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
 • profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bydlisku alebo iné miesto, ktoré si dotknutá osoba uvedie ako adresu,
 • údaje o pohlaví dotknutej osoby,
 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií


YOUTUBE
 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
 • profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • údaje o pohlaví,
 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,
 • a ďalšie vopred nedefinovateľné údaje dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba uvedie:
 • počas komunikácie so spoločnosťou MAXIM 2001 v rámci príslušnej platformy sociálnych médií (napr. v rámci komentárov k príspevkom zverejňovaným na stránkach / kanáloch, v rámci súkromnej alebo skupinovej komunikácie tzv. četov a pod.),
 • počas zverejňovania príspevkov v rámci vlastných profilov / účtov, ktoré registrovaná dotknutá osoba označí ako verejne dostupné.

Rozsah osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe dostupné iným osobám a subjektom v rámci platforiem sociálnych médií je plne závislý od úrovne nastavenia súkromia, verejnosti alebo dostupnosti účtu / profilu dotknutej osoby, ktoré si vykonáva priamo dotknutá osoba, prípadne aj prostredníctvom nastavenia spracúvania cookies o ktorých spracúvaní môže dotknutá osoba slobodne rozhodnúť.


NA AKÉ ÚČELY BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Spoločnosť MAXIM 2001, pri prevádzkovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušných platforiem sociálnych médií spracúva osobné údaje predovšetkým na nasledovné účely:

 • poskytovanie cielených aj necielených obchodných a marketingových informácií súvisiacich s podporou predaja tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou MAXIM 2001, vrátane propagovania predajných akcií, udalostí, podujatí a organizácie súťaží a ankiet,
 • poskytovanie informácií súvisiacich so spoločnosťou MAXIM 2001 (napr. informácie o pracovných ponukách, o úspechoch spoločnosti a s ňou spojených významných udalostí atď.),
 • informovanie o účastníkoch a výhercoch súťaží organizovaných spoločnosťou MAXIM 2001 a o ich priebehu, v súlade so zverejnenými podmienkami a/alebo štatútmi súťaží,
 • komunikácie s dotknutými osobami v súvislosti s nimi zverejnenými komentármi a príspevkami (reakcie na príspevky a komentáre zverejňované spoločnosťou MAXIM 2001 alebo inými osobami, pozitívne alebo negatívne reakcie a referencie a pod.),
 • komunikácie s dotknutými osobami v rámci správ zaslaných spoločnosti MAXIM 2001 alebo v rámci skupinových konverzácií (tzv. skupinových četov),
 • efektívneho spravovania stránky alebo mediálneho kanálu spracúvaním osobných údajov zhromaždených v súvislosti s ich návštevou alebo interakciou dotknutých osôb a s ich obsahom.

Zverejnenie komentárov a príspevkov spravidla podlieha schváleniu spoločnosti MAXIM 2001 alebo ňou riadne poverených administrátorov, nie je to však pravidlom. Spoločnosť MAXIM 2001 si vyhradzuje právo na výmaz obsahov týchto príspevkov a komentárov, predovšetkým s nevhodným alebo zakázaným obsahom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných spoločnosťou MAXIM 2001 v rámci platforiem sociálnych médií (na účely uvedené vyššie) je oprávnený záujem spočívajúci v záujme spoločnosti na budovaní jej dobrého mena a vzťahov s dotknutými osobami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti MAXIM 2001, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť MAXIM 2001 nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť MAXIM 2001 úctivo žiada dotknuté osoby, aby do komentárov a príspevkov, ktoré chcú zverejniť v rámci platformy sociálnych médií neuvádzali žiadne svoje osobné údaje, ani osobné údaje iných fyzických osôb, nakoľko spoločnosť MAXIM 2001 nemá dosah na zabezpečenie ich ochrany a bezpečnosti a overenie legitimity spracúvania príslušných údajov. Takto zverejnené osobné údaje môžu byť zneužité tretími osobami (odlišnými od spoločnosti MAXIM 2001) na iné účely, na ktoré boli dotknutou osobou zverejnené, čím môžu byť poškodené práva a slobody dotknutej osoby.


AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb iným príjemcom: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie nie sú spoločnosťou MAXIM 2001 poskytované iným príjemcom na účely ich ďalšieho spracúvania s výnimkou prípadov ak:

 • je poskytnutie osobných údajov nevyhnuté na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MAXIM 2001 (v zmysle osobitných právnych predpisov),
 • je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti MAXIM 2001,
 • sú osobné údaje poskytované subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti MAXIM 2001 (poverení sprostredkovatelia).

Zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie:

 • ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií, nie sú spoločnosťou MAXIM 2001 ďalej zverejňované,
 • ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov, alebo ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou, prípadne názory a vyjadrenia dotknutej osoby, ktoré uvedie prostredníctvom organizovaných ankiet, hlasovaní a prezentovaných udalostí v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných spoločnosti MAXIM 2001 sú zverejňované priamo dotknutou osobou. Dotknutá osoba berie týmto na vedomie, že jej vyjadrenia a obsahy uvedené v tomto odseku môžu byť zverejňované aj na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou MAXIM 2001, alebo na webových stránkach prezentujúcich tovary a služby poskytované spoločnosťou MAXIM 2001.

Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie sú uchovávané nasledovne:

 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií sú uchovávané v nevyhnutých lehotách podľa obsahu komunikácie a podľa toho, či dotknutá osoba na upozornenie spoločnosti MAXIM 2001 využije na následnú komunikáciu oficiálne kontaktné údaje, uvedené v úvode tejto informácie (ak si uplatňuje svoje práva ohľadom spracúvania jej osobných údajov v súlade s Nariadením), prípadne využije na následnú komunikáciu kontaktné údaje poskytnuté spoločnosťou v rámci komunikácie, ktorá súvisí s predmetom komunikácie (hlavne pre zrýchlenie vybavenia požiadavky dotknutej osoby, ktorá nesúvisí s uplatnením je práv podľa Nariadenia ako napr. sťažnosti, podnety, žiadosti a iné požiadavky). Ak to situácia dovolí (s prihliadnutím na vyššie uvedené) sú súkromné správy a obsahy iných súkromných alebo skupinových komunikácií uchovávané v lehote 60 dní.
 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných spoločnosti MAXIM 2001 sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetného príspevku dotknutej osoby (ak je zverejňovanie príspevkov umožnené) alebo počas lehoty zverejnenia príspevku, ku ktorému dotknutá osoba zverejnila svoj komentár, názor, vyjadrenie a pod.. Lehotu uchovávania dotknutou osobou zverejneného príspevku alebo komentáru môže dotknutá osoba osobne priamo skrátiť vymazaním príspevku alebo komentáru (ak to funkcionalita platformy sociálnych médií umožňuje), alebo tým, že požiada spoločnosť MAXIM 2001 o vymazanie príslušného príspevku alebo komentáru.
 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnených ankiet, hlasovaní a udalostí, na ktorých sa dotknutá osoba zúčastnila alebo zúčastňuje v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných spoločnosti MAXIM 2001 sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetnej ankety, hlasovania alebo udalosti. Dotknutá osoba môže požiadať o skrátenie lehoty uchovávania takýchto osobných údajov tým, že požiada spoločnosť MAXIM 2001 o vymazanie predmetných osobných údajov.
 • osobné údaje, ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov (Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“ / „Prihlásenie na odber“), sú v rámci platformy sociálnych médií na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných spoločnosťou MAXIM 2001 uchovávané počas existencie príslušnej stránky alebo mediálneho kanálu, prípadne do lehoty, kým dotknutá osoba osobne priamo nezruší svoj záujem (neodhlási sa z odberu z mediálneho kanálu, alebo sa neodhlási zo sledovania stránky, prípadne nezruší záujem o stránku – napr. nezruší označenie „Páči sa mi to“).
 • osobné údaje, ktoré uchovávané v súvislosti s organizáciou súťaží, sú uchovávané v lehotách, ktoré určuje zverejnený štatút súťaže, a/alebo zverejnené podmienky súťaže,
 • osobné údaje, ktoré spoločnosť MAXIM 2001 spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila sú uchovávané v lehote určených príslušným súhlasom.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNE S PREVÁDZKOVATEĽMI PLATFORIEM SOCIÁLNYCH MÉDIÍ.

Spoločnosť MAXIM 2001 a prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych médií môžu čiastkovo spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia (v súlade s čl. 26 Nariadenia). Pri zriaďovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušnej platformy sociálnych médií spoločnosť MAXIM 2001 pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny dosah (alebo len minimálny dosah) na zmenu týchto podmienok.

Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií ponúkajú aj ďalšie nástroje a služby, slúžiace na efektívne cielenie marketingovej komunikácie (napr. zobrazenie reklamného obsahu vybraným osobám, rozposielanie správ s reklamným obsahom a pod.). Profilovanie fyzických osôb vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií a spoločnosť MAXIM 2001 k údajom týchto osôb nemá prístup a nemá možnosť ani ovplyvniť spracúvanie takýchto osobných údajov. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií, sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.

Takéto osobné údaje o dotknutej osobe sú prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií zhromažďované aj na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných spoločnosťou MAXIM 2001 v rámci príslušnej platformy. Sú využívané predovšetkým na účely:

 • profilovania dotknutej osoby, ktoré môže vykonávať príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) v rozsahu nastavení súkromia a preferencií dotknutou osobou. Spoločnosť MAXIM 2001 nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť).
 • tvorby štatistiky stránky alebo mediálneho kanálu ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) pre potreby spoločnosti MAXIM 2001. Štatistiky stránky spravidla vychádzajú z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb so stránkou alebo mediálnym kanálom a ich obsahom. Spoločnosť MAXIM 2001 nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť), avšak v rámci funkcionality stránok a mediálnych kanálov má možnosť sa s týmito štatistikami oboznamovať a nakladať s nimi.

Ďalšie informácie o spoločnom spracúvaní osobných údajov ako aj podmienky takéhoto spracúvania zverejňuje prevádzkovateľ platformy sociálnych médií na svojich stránkach nasledovne: FACEBOOK: Informácie o spoločnej zodpovednosti a povinnostiach jednotlivých prevádzkovateľov

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií ako aj informácie o možnosti uplatnenia práv dotknutými osobami v rozsahu Nariadenia sú zverejnené príslušným prevádzkovateľom osobitne v rámci ním prevádzkovaných platforiem sociálnych médií (dostupné sú spravidla aj v nastaveniach profilov / účtov registrovaných užívateľov, alebo v hlavnom menu, prípadne päte webovej stránky):

FACEBOOK: Zásady používania údajov
INSTAGRAM: Zásady používania údajov Instagramu
YOUTUBE: Pravidlá ochrany súkromia


AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:
 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou,
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti MAXIM 2001,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.
  Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:
  Úrad na ochranu osobných údajov SR
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika
 • podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti MAXIM 2001 v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov (viď kontaktné údaje zodpovednej osoby v úvode tejto informácie).

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 1.6.2019

  enlineenlinedelinepl
REZERVÁCIA
Titul / meno / priezvisko:
E-mail:
Tel.:
Dátum pŕichodu:
 kalendár
Dátum odchodu:
 kalendár
Počet osôb:  
 
Počet detí: Vek detí:
Typ izby:
Ďalšie požiadavky:
 
spam code
 
Tattoo Galleryswitch design   | HOTEL | UBYTOVANIE | GASTRONÓMIA | VINNÁ PIVNICA | KONFERENCIE | GDPRS | KONTAKT
    bank cards